Баннер

№п.п

Назва доповіді

Автори

Секція

1

Впровадження системи енергетичного менеджменту на основі стандарту ISO 50001 для підвищення енергетичної ефективності промислових підприємств.

Шашко В.О., к.е.н., доц., Трембач І.О., студент Донбаська державна машинобудівна академія, Україна

Менеджмент енерговикористання 

2

Євроінтеграція України у контексті забезпечення її енергетичної безпеки

Миколюк О.А. к.е.н., доц.
Хмельницький національний університет, Україна

Менеджмент енерговикористання 

3

Метод підвищення ефективності організаційно-технологічного управління системами комунальної теплоенергетики

Євтухова Т. О., к.т.н., керівник навчального підрозділу, старший викладач, Міжрегіональна академія управління персоналом,
Чуприна Л. В., молодший науковий співробітник, Інститут загальної енергетики НАН України

Менеджмент енерговикористання 

4

Економіко–математична модель розвитку відновлюваної енергетики України з оптимальним розподілом інвестицій

 Костюк Василь Осипович, ст. науковий співробітник, канд. технічних наук Інституту загальної енергетики НАН України, 

Каплін Микола Ігорович, ст. науковий співробітник, канд. технічних наук, Інституту загальної енергетики НАН України,
Протащик Олег Валерійович, Національний технічний університет України ім. Ігоря Сікорського, магістр

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

5

Вплив реактивного навантаження систем електропостачаня на ефективність використання енергоресурсів в електроенергетиці

Дорошенко О. І., к.т.н., доц., Дручина Т. О., ст. викл, Еккель Е. О., студ., Одеський національний політехнічний університет

Борисенко С. О., інж., керівник проектної групи ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» 

Менеджмент енерговикористання 

6

Комплексні енергогенеруючі вузли на відновлюваних джерелах енергії

Махотіло К.В., к.т.н., с.н.с., Червоненко І.І., к.т.н., старший викладач, Кулєшов В.С., магістрант, Кулєшова К.В., магістрант,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

7

Новий національний стандарт щодо енергоємності технологічного процесу вироблення електричної енергії та теплоти

Дубовський С.В., д.т.н., Хортова О.О. Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України

Менеджмент енерговикористання

8

Підвищення енергоефективності роботи ТЕЦ за рахунок зниження споживання електричної енергії на власні потреби

Лазуренко О.П., к.т.н., проф, Черкашина Г.І., к.т.н., доц., Кругол М.М. аспірант, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

9

Огляд ринку частотних перетворювачів України. Регулювання електроприводу , як засіб енергозбереження підприємства

Бишов П.С. магістрант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського"

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

10

Практичні аспекти побудови системи енергоменеджменту в муніціпалітетах

Лісовик А.В., Начальник відділу енергетичного менеджменту та сервісу Комунального підприємства “Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва”

Менеджмент енерговикористання

11

Порівняння методів визначення теплозахисних властивостей огороджувальних конструкцій

Шовкалюк М.М., к.т.н., доц., Зіменко С.В., магістр, Національний технічний університет України «Київський політехнічний Інститут ім.І.Сікорського»

Менеджмент енерговикористання

12

Система аналізу дефектів силового трансформатора на основі штучної нейронної мережі

Яременко А.Г., студент, Притискач І.В., к.т.н., ст.викл., Національний технічний університет України "КПІ" ім. І.Сікорського

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

13

Досвід створення ієрархічної системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах Київської області

Синецька Л.Р., канд.псих.н., доцент кафедри "Телекомунікацій" Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова

Менеджмент енерговикористання

14

Створення системи енергоменеджменту та підвищення рівня енергоефективності бюджетних закладів в умовах обмежених енерго-економічних ресурсів

Плєшков П.Г., к.т.н, професор, Серебренніков С.В., к.т.н, професор, Петрова К.Г., к.т.н., ст. викл., Савеленко І.В., к.т.н., викл., Кіровоградський національний технічний університет

Менеджмент енерговикористання

15

Підвищення рівня енергетичної незалежності центрально-українського регіону шляхом залучення місцевих енергоресурсів

Плєшков П.Г., к.т.н, професор, Серебренніков С.В., к.т.н, професор, Петрова К.Г., к.т.н., ст. викл., Савеленко І.В., к.т.н., викл., Кіровоградський національний технічний університет

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності 

16

Аналіз структурних зрушень на роздрібному ринку елекричної енергії

Серебренніков Б.С., к.е.н, доц, НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського Петрова К.Г., к.т.н., ст. викл.,Кіровоградський національний технічний університет

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

17

Аналіз функціонування комерційних віртуальних електричних станцій

Соколовьський П.В., аспір., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

18

Аналіз нормативно-правового управління в електроенергетичній галузі

Мєдвєдєва Н.А, к.т.н., доц., Ящук Д.О., магістр, Національний університет біоресурсів та природокористування України

Менеджмент енерговикористання

19

Підвищення стійкості автономної генеруючої установки при значних збуреннях

Нізімов В.Б., д.т.н., професор, Количев С.В., к.т.н.,доцент, Хоменко В.І., аспірант, Дніпровський державний технічний університет

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

20

Оцінка факторів, що впливають на енергетичну ефективність систем електропостачання

Жежеленко І.В., д.т.н., професор, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», УкраїнаТрофимов Г.Г., д.т.н., професор, Алматинський університет енергетики та зв'язку, Казахстан

Менеджмент енерговикористання

21

Європейська практика підтримки енергоефективності податковим стимулюванням

Шовкалюк Ю.В., ст.викл. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

22

Порівняння критеріїв оптимізації енергетичної ефективностіасинхронних електроприводів

Халаміренко І.В., к.т.н., доц. Одеський національний політехнічний университет

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

23

Техніко-економічні показники електроенергетичного комплексу держави

Ніценко В. В., інженер ВП ДП «НЕК «Укренерго» Дніпровська ЕС Кулагін Д. О., к.т.н., доцент Запорізький національний технічний університет

Менеджмент енерговикористання

24

Удосконалення принципу побудови сучасної системи менеджменту електробезпеки на електричних станціях, підстанціях надвисоких класів напруги

Бондаренко Є.А., д.т.н.,Рубаненко О.Є., к.т.н.,Манжак Н.О.,Вінницький національний технічний університет, Україна

Менеджмент енерговикористання

25

До проблем керування рівнем електроспоживання залізорудних підприємств

Пересунько І.І., асистент, Синчук И.О., к.т.н.,доц. Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет"

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

26

Інтелектуальні інформаційні технології: інструмент формування систем енергетичного менеджменту

Навчально-науковий інститут енергетики та комп'ютерних технологій (ННІ ЕКТ) Мороз О. М., д.т.н., проф. Доценко С. І., к.т.н., доц. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

27

Принципи побудови моделі електроспоживання об’єктів водопостачання з урахуванням впливу чинників зовнішнього середовища

Розен В.П., д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», УкраїнаДавиденко Л.В., к.т.н., доц., Давиденко Н.В., аспірант, Луцький національний технічний університет, Україна

Менеджмент енерговикористання

28

Особливості визначення рівня електроенергоефективності при впровадженні концепції smart grid в умовах підприємств гірничо-видобувної галузі

Сінчук О.М., д.т.н, проф., ДВНЗ «Криворізький національний університет», Бойко С.М., к.т.н., Мінаков І.А., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградского

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

29

Порівняльний аналіз енергозберігаючих електромеханічних стендів для випробувань двигунів внутрішньго згоряння

Мельников Г.І. к.т.н доц. Бенгард О.О. асп. Національний технічний університет "Харківський политехнічний інститут"

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

30

Сучасний стан розвитку відновлюваної енергетики україни в сфері електрогенерації

Стрелкова Г.Г., к. ф.-м. н., доц.; Далібожак І.І. магістрант.; Андрушков О.В. магістрант.; Іщенко О.С. магістрант Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

Менеджмент енерговикористання

31

Механизм управления спросом потребителей на электрическую мощность

Находов В.Ф., к.т.н., доцент, Замулко А.И., к.т.н., доцент, Мохаммад Аль Шарари, аспирант, Чекамова В.В., магистрант Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Менеджмент енерговикористання

32

До питання якості підготовки енергоменеджерів

Плєшков П.Г., к. т. н., професор, Віхрова Л.Г., к. т. н., професор, Солдатенко В.П., викладач. Кіровоградський національний технічний університет

Менеджмент енерговикористання

33

Раціональні параметри теплоносія від джерела у системі теплопостачання з урахуванням фактичних характеристик обладнання

Ганжа А.М., д.т.н., проф., Підкопай В.М, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

34

Способи побудови енергетичних комплексів за участю комбінованих систем електропостачання

Калінчик В. П., к. т. н., доцент, Сунко С. А., магістрант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

35

Інформаційні аспекти впровадження системи M&T на котельнях ЦТП

Михайлов О.В., головний інженер КП «Теплопостачання міста Одеса ,Фомічов Є.П., професор, Нечипорук Є.П., інженер Одеський національний політехнічний університет

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

36

Енергоефективність гідро-піскоструминної перфорації

Грабовська О.А., студентка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний Інститут"

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

37

Сучасні системи енергетичного менеджменту

Галущак І.Д., к.т.н. доц., Дика А.З. магістр Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Менеджмент енерговикористання

38

Оптимізація параметрів роботи сонячної вакуумної установки в системі гарячого водопостачання

Фалендиш А.П., д.т.н., проф., Біловол Г.В., к.т.н., Пархоменко Л.О., к.т.н. Український державний університет залізничного транспорту

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

39

Забезпечення енергетичної безпеки та стійкості енергетики: проблеми державного управління та корпоративного менеджменту

Суходоля Олександр Михайлович, к.т.н., д.держ.упр., професор. Завідувач відділу енергетичної та техногенної безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень

Менеджмент енерговикористання

40

Складання енергетичного паспорту для відокремленої частини адміністративної будівлі університету

Фалендиш А.П., д.т.н., проф., Василенко О.В., к.т.н., Клецька О.В., асист. Український державний університет залізничного транспорту

Менеджмент енерговикористання

41

Перспективи використання трансформаторів з магнітопроводом з аморфної сталі при модернізації розподільних мереж.

Кулагін Д.О., к.т.н., професор, Запорізький національний технічний університет Волков М.А., інженер-конструктор ПАО «ВІТ»

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

42

Запровадження нової моделі ринку електроенергії в Україні

Олійник Ю.С., магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

43

Теплофізика впливу інсоляції на тепловий стан будівлі

Басок Б.І., чл.-кор. НАН України, д.т.н., Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

44

Комерціалізація освітнього процесу в інноваційному розвитку сталих екосистем

Зоріна М.С., к.е.н., доц. Донецький національний технічний університет

Екологічні аспекти та підходи до використання енергоресурсів

45

Оцінка ефективності системи охолодження тягових електродвигунів

Алексахін О.О., к.т.н., доц., Панчук О.В., ст. викладач, Комар С.В., к.т.н., доц. Український державний університет залізничного транспорту

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

46

Щодо вдосконалення національної нормативної бази з питань забезпечення якості електричної енергії

Бабак О.В., магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

47

Аналіз розвитку відновлювальної енергетики в Україні

Стрелкова Г.Г., к. ф.-м. н., доц.; Андрушков О.В., магістрант; Іщенко О.С., магістрант; Далібожак І.І., магістрант «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Менеджмент енерговикористання

48

Потенціал розвитку альтернативної енергетики як запорука сталого соціально-економічного розвитку

Черниш І.В.,д.е.н., завідувач кафедри туризму та адміністрування, Глєбова А.О.,к.е.н.,доц.кафедри туризму та адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Екологічні аспекти та підходи до використання енергоресурсів

49

Підвищення ефективності функціонування систем електропостачання шляхом коригування вартості електроенергії поза нормованої якості

Печений О.А., магістрант. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

50

Моделювання розподілених електричних мереж на базі відновлювальних джерел енергії

Федорчук С. О., аспірант, Немировський І. А., к.т.н. с.н.с., Івахнов А. В., магістр, Лазуренко О. П., к.т.н., доц., проф Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Екологічні аспекти та підходи до використання енергоресурсів

51

Енергетичний менеджмент у системі керування аеропортом

 Захарченко В.П., к.т.н., доц., Соколова Н.П., к.т.н., доц., кафедра автоматизації та енергоменеджменту НН АКІ Національний авіаційний університет

Менеджмент енерговикористання

52

Аналіз шляхів зниження питомих витрат електроенергії сталеплавильного виробництва

Випанасенко Станіслав Іванович , докт. техн.наук, професор,  Дрешпак Наталія Станіславівна, канд.техн.наук, доцент,  Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», Україна

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

53

Оцінювання рівня досягнутої енергоефективності на основі методів прогнозування енергоспоживання та показників енергоефективності

Вишняков В.А., магістрант, Бориченко О.В., к.т.н., доцент Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», «Університетський коледж Південно-Східної Норвегії»

Менеджмент енерговикористання

54

Енергоефективні будівлі (енергоаудит, енегосервіс, законодавча база, фонд енергоефективності)»

Василенко В.І., асистент,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Менеджмент енерговикористання

55

Законодавчі ініціативи для впровадження енергетичного менеджменту та аудиту в промисловості та в бюджетній сфері

Ладецький П. М., Начальник Управління енергетичного менеджменту та стандартизації, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

Менеджмент енерговикористання

56

Формування комплексу пріоритетів об’єктів моніторингу при побудові муніципальної системи енергетичного моніторингу на прикладі громадських будівель

Чернявський .А.В. к.т.н. доц, Котляр Р. С., магістрант,Національний технічний університет України "Київський політехнічний Інститут"

Менеджмент енерговикористання

57

Методика багатокритеріального вибору вентиляторів побутового призначення із застосуванням ієрархічного кластерного аналізу

Чернявський .А.В. к.т.н. доц, Харченко А.А., магістрант,Національний технічний університет України "Київський політехнічний Інститут"

Менеджмент енерговикористання

58

Енергоаудит будівель на основі експериментальних даних за тривалий період часу

Лисенко О.М., к.т.н., Гончарук С.М., к.т.н., Олійник Л.В., Андрейчук С.В., Інститут технічної теплофізики НАН України, Україна

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

59

Щодо питання тактики розробки пристроїв захисту від витоків струму в підземних електроустановках залізорудних шах

Сінчук О.М., д.т.н, проф., Лікаренко А.Г., к.т.н., Петриченко А.А., асистент, Зіманков Р.В., аспірант, ДВНЗ “Криворізький національний університет”, Шкрабец Ф.П., д.т.н., ДВНЗ “Національний гірничий університет”

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

60

Проблеми енергетичного аудиту будівель, приєднаних до систем централізованого теплопостачання

А.А. Маліновський, докт. техн. наук, професор, В.Г. Турковський, канд. техн. наук, доцент, К.Б. Покровський, канд. техн. наук, доцент, А.З. Музичак, канд. техн. наук., Національний університет "Львівська політехніка"

Менеджмент енерговикористання

61

Вплив високовольтного електро-гідравлічного розряду на видобуток нафти

Мельничук М.В., студент,Національний технічний університет України "Київський політехнічний Інститут"

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

62

Підвищення енергоефективності будівельного фонду шляхом удосконалення законодавчої та нормативної бази

Шовкалюк М.М., к.т.н., доц. Національний технічний університет України «КПІ» ім.І.Сікорського, Україна

Менеджмент енерговикористання

63

Експериментальні та теоретичні дослідження теплового та вологісного режиму огороджувальних конструкцій та приміщень будівель

Басок Б.І., чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф., Давиденко Б.В., д.т.н., с.н.с., Гончарук С.М., к.т.н., Приємченко В.П. Інститут технічної теплофізики НАН України

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

64

Експериментальні та чисельні дослідження радіаційно-конвективного теплопереносу через віконні конструкції

Басок Б. І., член-кор. НАН України, д.т.н., професор
Давиденко Б. В. д.т.н., гол.н.с.,
Кужель Л. М., н.с.
Новіков В. Г., к.т.н., с.н.с.,
Інститут технічної теплофізики НАН України

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

65

Аналіз електромагнітної сумісності несинусоїдальної однофазної системи електроживлення

Горенко Д. С., аспірант, Степовий О. В., магістрант,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

66

Щодо моделювання розвитку енергетичного сектору як складової «зеленої» економіки

А.В. Ворфоломеєв, к.т.н. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Екологічні аспекти та підходи до використання енергоресурсів

67

Вибіру альтернатив при формуванні оптимальної структури локальної електроенергетичної системи

С.П. Денисюк, д-р техн. наук, професор, В.І. Василенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

68

Аналіз оптимальності функціонування систем акумуляції електроенергії в локальних системах електропостачання

Опришко В.П.,  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

69

Комбінована електропостачальна система підприємства на основі мінімережі із субоптимальними техніко-економічними показниками

В.О. КОСТЮК, ст. науковий співробітник, канд. технічних наук Інститут загальної енергетики НАН України, м. Київ,
Т.М. БАЗЮК, канд. технічних наук,
Є.В. МІЩЕНКО, магістрант, Національний технічний університет України ім. Ігоря Сікорського

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

70