Баннер

 

№п.п

Назва доповіді

Автори

Секція

1

ПEРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Ващишак І.Р., канд. техн. наук, доц., Сорохманюк М.Я., студентка, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Менеджмент енерговикористання

2

ДО ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сінчук О.М., д.т.н., проф., Сінчук І.О., к.т.н., доц., Касаткіна І.В., к.т.н., доц., Ялова А.М., асп., Віннік М.А., здоб. ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Юрченко О.М., Інститут електродинаміки НАН України

Менеджмент енерговикористання

3

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАХОДІВ З УСУНЕННЯ НІЧНОГО ПРОВАЛУ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Басок Б.І., член-кор. НАН України, докт. техн. наук, проф. Інститут технічної теплофізики України,  Україна, Київ
Соколовський П.В., студент, Соколовська О.М., студентка. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
Україна, Київ

Менеджмент енерговикористання

4

ТРИТОЧКОВА АПРОКСИМАЦІЯ ФУНКЦІЙ РОЗПОДІЛУ МІНЛИВИХ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОГЕНЕРУВАННЯ

Костюк В.О. , канд. техн. наук, Інститут загальної енергетики НАН України, м. Київ

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

5

ГІБРИДНІ МОДЕЛІ МІКРОМЕРЕЖ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ ПОШУКУ СУБОПТИМАЛЬНИХ КОНФІГУРАЦІЙ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИХ СИСТЕМ

Костюк В.О. , канд. техн. наук, Інститут загальної енергетики НАН України,   Міщенко Є.Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» м. Київ

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності 

6

РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ КЕРУВАННЯ МІКРОМЕРЕЖЕЮ  НА ОСНОВІ УМОВИ ІНВАРІАНТНОСТІ СТАНУ ЗАРЯДЖЕНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОГО АКУМУЛЯТОРА

Костюк В.О. , канд. техн. наук, Інститут загальної енергетики НАН України, Конопко В. І., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» м. Київ 

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

7

МОДЕЛЬ СФЕУ З ВІДСТЕЖЕННЯМ КУТА СХОДЖЕННЯ СОНЦЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРО-ПОСТАЧАННЯ ОБ'ЄКТА ТА З ВРАХУВАННЯМ ФАКТИЧНОГО ПОКАЗНИКА

Костюк В.О., канд. техн. наук, Радченко О.Л., канд. техн. наук, Інститут загальної енергетики НАН України,Аксьонова О.С., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ 

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

8

СИСТЕМА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ДЕРЕВООБРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА З   ВИКОРИСТАННЯМ СИНТЕТИЧНОГО ПАЛИВА ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ РОЗПЛАВНО-КАРБОНАТНИХ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Костюк В.О., канд. техн. наук, Інститут загальної енергетики НАН України, Близнюк Є.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» м. Київ 

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

9

ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Басок Б.І., член-кор. НАН України, докт. техн. наук, проф. Інститут технічної теплофізики України, Україна Соколовська О.М., студентка, Соколовський П.В., студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна

Менеджмент енерговикористання 

10

МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЗНАННЯ ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ДІАЛОГОВОГО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ

Доценко С. І. к.т.н., доц. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

11

система комплексного контролю енергоефективності режимів роботи об’єктів комунального водопостачання

Розен В.П., д.т.н., проф. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна Давиденко Л.В., к.т.н., доц., Давиденко Н.В. Луцький національний технічний університет, Україна

Менеджмент енерговикористання

12

СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦІЇ ТРАНСФОРМАТОРІВ

Кулагін Д.О., к.т.н., проф., Волков М.А., магістрант "Запорізький національний технічний університет"

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

13

ІНТЕГРАЦІЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДО ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID

Федорчук С. О.   аспірант, Неміровський І. А. к.т.н. с.н.с. Національний технічний університет "Харьківський політехнічний інститут" 

Менеджмент енерговикористання

14

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ШЛЯХОМ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Прокопенко В.В., к.т.н., доцент, Босенко О.А., студент. Національний технічний університет України "Київський політехнічний Інститут"

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

15

ЗАСТОСУВАННЯ ЙМОВІРНІСНО-СТАТИСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ПОБУДОВИ БАЛАНСІВ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ КОТЕЛЬНИХ 

Находов В.Ф., к.т.н., доц., Бориченко О.В., к.т.н., доц. , Іванько Д.О., аспірант, Ройтер А.В., магістр , Пахарєв Ю.В., магістр Національний технічний университет України “Київський політехнічний інститут” 

Менеджмент енерговикористання 

16

ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ РОЗЧЕПЛЮВАЧІВ НИЗЬКОВОЛЬТНИХ АВТОМАТИЧНИХ ВИМИКАЧІВ

Побігайло В.А., к.т.н., доцент НТУУ “КПІ”, Матвєєв С.Ю., магістр Національний технічний университет України “Київський політехнічний інститут”

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

17

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Заболотный А.П., к.т.н., доц. Хоролец А.С., студент Запорожский Национальный Технический Университет, Украина

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

18

ПРИКЛАДНІ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОФІКАЦІЙНИХ ЕНЕРГОУСТАНОВОК ТЕРМОДИНАМІЧНИМ МЕТОДОМ

Хортова О.О., Інститут технічної теплофізики НАН України

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

19

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ ШЛЯХОМ ЗМЕНШЕННЯ ТЕПЛОВТРАТ ЧЕРЕЗ СВІТЛОПРОЗОРІ ВІКОННІ КОНСТРУКЦІЇ

Кужель Л.М., м.н.с., Інститут технічної теплофізики НАН України

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

 20  ДИСКРЕТНО-ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИЙ ПІДХІД ЩОДО ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЕНЕРГОСИСТЕМИ  Холковський Ю.Р., к.т.н., доц. Національний авіаційний університет

Екологічні аспекти та підходи до використання енергоресурсів

21

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ОСНОВІ ПОТОЧНИХ ТА ПРОГНОЗНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ БАЛАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Дейко Б.В., магістрант. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Менеджмент енерговикористання 

22

ТЕРМІН ОКУПНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТЕПЛОАКУМУЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТРИВАЛОСТІ ПЕРІОДУ АКУМУЛЮВАННЯ

Лисак О.В., інж., Інститут відновлюваної енергетики НАН України

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

23

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІКО-СОЦІАЛЬНИХ УМОВАХ В УКАРАЇНИ

 

Васильченко О.М. магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет»

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

 24  

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ КОМПОНЕНТІВ КОМБІНОВАНОЇ СИСТЕМИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ З АЛЬТЕРНАТИВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Дудніков С. М., канд. техн. наук, доц.Харківський національний університет сільського господарства ім. П. Василенка, Україна

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

 25

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БІВАЛЕНТНИХ СХЕМ ДЛЯ ПОТРЕБ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Верба М.Є.,магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

 26

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ ТА ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

А.А. Маліновський, докт. техн. наук, професор,
М.Й. Олійник, канд. техн. наук, доцент,
А.З. Музичак, канд. техн. наук,
Національний університет «Львівська політехніка»

Екологічні аспекти та підходи до використання енергоресурсів

27

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Бражник К.О., магістрант, Волошко А.В., докт. техн. наук, професор,Національний технічний універсистет України "Київський Політехнічний Інститут"

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

28

ТАРИФИ Й ІНТЕГРОВАНЕ РЕСУРСНЕ ПЛАНУВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ 

Стрелков М.Т., к.т.н., с.н.с., доц., Стрелкова Г.Г., к.ф-м.н. доц. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Менеджмент енерговикористання 

 29

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В БУДІВЛІ

Лисенко О.М., к.т.н. Інститут технічної теплофізики НАН України

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

30

АНАЛІЗ ПОТОЧНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ У СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІ 

Притискач І.В., к.т.н., старший викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 

Менеджмент енерговикористання  

31

АСИМЕТРІЯ НАПРУГИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОБОТУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

Бочуля П.О., магістрант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний Інститут"

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

32

СИСТЕМА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОГРАМІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Стрелкова Г.Г., к. ф.-м. н., доц., Федосенко М.М., к.т.н., доц. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Менеджмент енерговикористання

33

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНОЇ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ

Панченко Г.Г.,к.т.н., с.н.с.

Менеджмент енерговикористання

34 УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ В ОБ’ЄДНАНІЙ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Веремійчук Ю.А. к.т.н., асистент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Гончаренко І.С. Інститут електродинамік НАН України, Лисенко О.М., к.т.н. Інститут технічної теплофізики НАН України, Черкашина Г.І., к.т.н.,старший викладач, Національний технічний університет "Харьківський політехнічний інститут"

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

35

ПРОГНОЗУВАННЯ НЕОБХІДНОГО ОБСЯГУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ УЧАСНИКОМБАЛАНСУЮЧОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Музика Н.Ю.,магістрант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний Інститут"

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

36

СТРУКТУРА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ МОН УКРАЇНИ

Козлов В.Д., к.т.н., доц, Тихонов В.В., к.т.н., доц, Захарченко Ю.А., Соколова Н.П., Національний авіаційний університет

Менеджмент енерговикористання

37

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНОТИПНИХ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ

Ковальчук А. М., к.т.н., доц., Савченко Л. Ю., студ., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності

38

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ K-СЕРЕДНІХ В ЗАДАЧАХ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ

Федосенко М.М., к.т.н., доц.,Віннічук В.В., магістрант,Кудієв П.В., магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний Інститут»

Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності