Баннер

HEAT TRANSFER AND HYDRODYNAMICS OF VERTICAL GROUND PILE HELICAL HEAT EXCHANGER

Basok BI., Novitska MP., Belyaeva TG., Riasnova EV.,  Institute of Engineering Thermophysics, NAS of Ukraine, Ukraine


РЕГУЛЮВАННЯ ГРАФІКА ЕЛЕКТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ОЕС УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНЕВИХ УСТАНОВОК У СПОЖИВАЧА 

Андрєєв О.Є.,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна


НАБЛИЖЕНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ОСВІТЛЕНОСТІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ

Бабенко О.В., Вінницький національний технічний університет, Україна


ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Балюта С.М., Корольов Є.О., Копилова Л.О., Йовбак В.Д., Національний університет харчових технологій, Україна


НОВІ ПІДХОДИ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ. РОЗВИТОК СФЕРИ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Басок Б.І., Інститут технічної теплофізики НАН України, Україна


ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ НА ТЕРМОМЕХАНІЧНІ НАПРУЖЕННЯ В ОГОРОДЖУВАЛЬНІЙ КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЛІ

Басок Б.І., Давиденко Б.В., Новіков В.Г., Гончарук С.М., Інститут технічної теплофізики НАН України, Україна


СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Бориченко О.В., Базюк Т.М., Вишняков В.А., Рибінська Я.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна


ОСНОВНІ ПРОГРАМИ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ

Денисюк С.П., Опришко В.П., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна


ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

Денисюк С.П., Бориченко О.В., Пахарєв Ю.В.Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна


БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ З РОЗОСЕРЕДЖЕНОЮ ГЕНЕРАЦІЄЮ

Дерев’янко Д.Г., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна


ФАКТОРИ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ ПРИМІЩЕНЬ В ЕНЕРГЕ-ТИЧНОМУ МЕНЕДЖЕНТІ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ

Дешко В.І., Білоус І.Ю., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна


ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЩОДО АНАЛЫЗУ РИЗИКУ ЕЛЕКТРОТРАВМАТИЗМУ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВАХ

Бондаренко Є.А., Кутін В.М., Вінницький національний технічний університет, Україна


ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОГРАМИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Бурдо О.Г., Мординський В.П., Светлічний П.І., Одеська національна академія харчових технологій, Україна


ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

Бурдо О.Г., Терзиев С.Г., Левтринская Ю.О., Одесская национальная академия пищевых технологий, Украина


ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗГІДНО КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID

Василенко В.І., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна


 БІОТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ

Васильченко О.М., Національний технічний університет України «КПІ», Україна


ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

Ващишак І.Р., Ващишак С.П., Яворський А.В., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна 


ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ БАШТИ ВІТРОГЕНЕРАТОРА НА ПОТУЖНІСТЬ ВЕС

Горенко Д.С.Національний технічний університет України «КПІ», Україна


МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ UML МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯМ

Замулко А.І., Веремійчук Ю.А.,Національний технічний університет України «КПІ», Україна


АНАЛІЗ УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В МІСТІ КИЄВІ

Задвернюк В.В., Гурська Ю.В., Національний технічний університет України «КПІ», Україна


ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

Давиденко Л.В., Луцький національний технічний університет, Україна


ІНТЕГРАЦІЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ

Дмитренко Т.В., Національний технічний університет України «КПІ», Україна


 ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ДИАЛОГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

 Доценко С.И., Харьковский национальный университет сельского хозяйства имени Петра Василенка, Украина


ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕМЕНТАХ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ, ЯКІ НЕ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА МЕЖІ БАЛАНСОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ

Калінчик В.П., Кравцов В.С., Національний технічний університет України «КПІ», Україна


ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Каплун В.В., Київський національний університет технологій та дизайну, Україна


ВИПРОБУВАННЯ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ГЕНЕРАТОРА ВОДНЕВО-КИСНЕВОГО ГАЗУ

Ковальчук А. М., Сусюк Д. В.,Національний технічний університет України «КПІ», Україна


КЕРУВАННЯ МЕХАНІЗМОМ ОТРИМАННЯ РОБОТИ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВКАХ, ЯК ШЛЯХ ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Константінов С.М., Національний технічний університет України «КПІ», Україна


СПІВСТАВНІ РОЗРАХУНКИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ФОТО-ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ НА ОСНОВІ ДЕТЕРМІНОВАНО-СТОХАСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

Костюк В.О.,Інститут загальної енергетики НАН України, Україна,

Аксьонова О.С., Національний технічний університет України «КПІ», Україна


ВПЛИВ КІЛЬКОСТІ СПОЖИВАЧІВ НА ВИМОГИ ДО НАКОПИЧУВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В МІКРОМЕРЕЖАХ

Шульженко С.В., Радченко О.Л., Костюк В.О.Інститут загальної енергетики НАН України, Україна


МОДЕЛЬ ДОБОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ОБ'ЄКТА, ОСНАЩЕНОГО ФОТОЕЛЕКТРИЧНОЮ УСТАВОЮ З МАКСИМАЛЬНОЮ УТИЛІЗАЦІЄЮ ЕНЕРГІЇ СОНЦЯ

Костюк В.О., Інститут загальної енергетики НАН України, Україна

Ханицька О.О., Національний технічний університет України «КПІ», Україна


ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ЛОКАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА

Шульженко С.В., Костюк В.О., Інститут загальної енергетики НАН України, Україна

Близнюк Є.В.Національний технічний університет України «КПІ», Україна


НЕОБХІДНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД СПОЖИВАННЯ НЕЯКІСНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ

Волошко А.В., Котяй Ф.В., Національний технічний університет України «КПІ», Україна


МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРМАНЕТНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АУДИТА

Прокопенко В.В., Коцарь О.В, Пятова А.В., Расько Ю.А., Павлова Ю.С., Національний технічний університет України «КПІ», Україна


БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ВАЖЛИВОСТІ ДІАГНОСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ

Притискач І.В., Національний технічний університет України «КПІ», Україна


ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ «ПРО ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ» В РАМКАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Круцяк М.О., Науково-виробниче приватне підприємство «ДАК-Електропром», Україна


РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ПЕЧІ

Куць М.Ф., Бунке О.С., Національний технічний університет України «КПІ», Україна


СУЧАСНІ ЄВРОПЕЙСКІ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. ЇХ РОЛЬ І МІСЦЕ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ

Левицький М. А., ТОВ «Технічні та управлінські послуги», Україна


МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПРИСТРОЇВ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ НЕЧІТКОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Літвінов В.В., Саченко Я.С., Запорізька державна інженерна академія, Україна


АНАЛИЗ ВОПРОСОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Метельский В.П., Заболотный А.П., Даус Ю.В., Запорожский национальный технический университет, Украина


ПОДКЛЮЧЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ К СЕЛЬСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Метельский В.П., Заболотный А.П., Федоша Д.В., Даус Ю.В., Запорожский национальный технический университет, Украина


ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ

Параска Г.Б., Миколюк О.А., Горященко С.Л., Хмельницький національний університет, Україна


ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ У ШАХТНИХ МЕРЕЖАХ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Пархоменко Р.О., Аніськов О.В., Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», Україна


ФОРМУВАННЯ СУКУПНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК НЕРІВНОМІРНОСТІ ВОДОСПОЖИВАННЯ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РЕЖИМІВ РОБОТИ СИСТЕМ КОМУНАЛЬНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Розен В.П., Національний технічний університет України «КПІ», Україна

Давиденко Н.В., Луцький національний технічний університет, Україна


ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ В СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-ВИДОБУВНОГО КОМПЛЕКСУ

Сінчук О.М., ДВНЗ «Криворізький національний університет», Україна

Бойко С.М., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського


ЦІНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ Й ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ТАРИФОУТВОРЕННЯ

Стрелков М.Т., Національний технічний університет України «КПІ», Україна


РЕГУЛЬОВАНА ТАРИФІКАЦІЯ Й УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯМ

Стрелков М.Т., Національний технічний університет України «КПІ», Україна


АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ОБ'ЄКТАМИ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Стрелкова Г.Г., Лукінов М.О., Національний технічний університет України «КПІ», Україна


АСПЕКТИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ МОНО-КРИСТАЛІЧНОГО КРЕМНІЮ ДЛЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ

Стрелкова Г.Г., Лукінов М.О., Національний технічний університет України «КПІ», Україна


ПІДХІД ДО МОНІТОРІНГУ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА ОСНОВІ ПОПЕРЕДНЬГО ЧАСТОТНОГО РОЗДІЛЕННЯ СИГНАЛУ

Волошко А.В., Стрикун В.Г., Національний технічний університет України «КПІ», Україна


ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЕНЕРГОСИСТЕМИ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНО-ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

Холковський Ю.Р., Національний авіаційний університет, Україна


МОНІТОРИНГ ТА АНАЛІЗ ТЕПЛОСПОЖИВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ НТУУ «КПІ»

Шовкалюк М.М., Войналович Н.О., Національний технічний університет України «КПІ», Україна


ПОРІВНЯННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕНННЯ ТЕПЛОВИХ ВТРАТ ЧЕРЕЗ ПІДЛОГУ

Шовкалюк М.М., Суходуб І.О., Войналович О.О., Національний технічний університет України «КПІ», Україна