Баннер

Енергетичний менеджмент – системний підхід до моніторингу та керування енергетичними процесами

СТОГНІЙ Б.С., КИРИЛЕНКО О.В., Інститут електродинаміки НАН України, ДЕНИСЮК С.П., НТУУ «КПІ»


Benchmarking as tool of improving energy efficiency

LORENZO RUBINO, MSc student at Polytechnic University of Turin, Italy


Заощадження енергоресурсів за рахунок підвищення ефективності використання гідроагрегатів при їх роботі зі змінною частотою обертання

АРТЮХ С.Ф., ЧЕРВОНЕНКО І.І., НТУ «ХПІ»


Оптимізація інформаційних потоків при визначенні показників енергоефективності на підприємстві

БАЗЮК Т.М., ОГІЄВИЧ О.М.,НТУУ «КПІ»


Оцінка рівня енергоефективності джерел розосередженої генерації

БАЗЮК Т.М., ОПРИШКО В.П., НТУУ «КПІ»


Енергоменеджер, енергоменеджмент, система енергоменеджменту – онтологія та методологія визначень

ДЕНИСЮК С.П., НТУУ «КПІ»


Підвищення рівня енергоефективності будівель – суттєвий ресурс економії природного газу

БАСОК Б.І., Інститут технічної теплофізики НАН України


Комплексний статистичний аналіз даних споживання активної електроенергії, витрат енергоресурсів та обсягів виробництва продукції

ЗАМУЛКО А.І., НТУУ «КПІ», БЕДЕРАК Я.С., ПАТ «АЗОТ», м. Черкаси


Менеджмент системи електробезпеки щодо мінімізації ризику дії електромагнітного випромінення на людину в електроустановках надвисокої напруги

БОНДАРЕНКО Є.А.,ВНТУ


Щодо прогнозування розподілу температури у газовій нагрівальній камері при наявності просторового електричного поля

КАЧАН Ю.Г., КОВАЛЕНКО В.Л., ВІЗЕР А.А., ЗДІА


Вплив розосередженої генерації на якість електричної енергії в системах електропостачання

ВОЛОШКО А.В., ПОБІГАЙЛО В.А., ДЕРЕВ’ЯНКО Д.Г., КОЛЕСНІК Є.М., НТУУ «КПІ»


Теплофізичне моделювання повітряно-температурного режиму приміщення громадської будівлі при переривчастому режимі опалення

БАСОК Б.І., ДАВИДЕНКО Б.В., ГОНЧАРУК С.М., ЛИСЕНКО О.М., Інститут технічної теплофізики НАН України


Формування індикаторів як складова в системі оцінювання управління електроспоживанням

ЗАМУЛКО А.І., ВЕРЕМІЙЧУК Ю.А., НТУУ «КПІ»


Створення бази знань нечіткого логічного контролера для оптимізації перетоків реактивної потужності

КИРИК В.В., ГУБАТЮК О.С., НТУУ «КПІ»


Напрямки удосконалення навчальних планів підготовки магістрів за спеціальністю «Енергетичний менеджмент»

ДЕНИСЮК С.П., НАХОДОВ В.Ф., ФЕДОСЕНКО М.М., НТУУ «КПІ»


Інтеграція системи енергетичного менеджменту до загальної системи менеджменту підприємства

БОРИЧЕНКО О.В., НТУУ «КПІ»


Впровадження технологій SMART GRID як засіб підвищення енергоефективності

ДОВГАЛЮК О.М., ОМЕЛЯНЕНКО Г.В., НТУ «ХПІ»


Енергоменеджмент в системній адаптації національних економік

 ГАЛЬПЕРІНА Л.П., КНЕУ ім. Вадима Гетьмана


Енергоменеджмент як чинник модернізації світового ринку нафтопродуктів

ШАПРАН О.С., КНУ ім. Тараса Шевченка


Структурно-функціональні особливості побудови моделі багаторівневої системи енергоменеджменту ЖКГ

ЄВТУХОВА Т.О., Інститут загальної енергетики НАН України


Электрообеспечение энергоэффективного дома «ноль энергии»

ЗАСЕЦКИЙ И.Г., ЖОВНИР М.С., Институт технической теплофизики НАН Украины


Методологія ISO щодо розробки та розвитку стандартів з енергетичного менеджменту (серія стандартів ISO 50000

ІНШЕКОВ Є.М., НТУУ «КПІ»


Автоматизована система комерційного обліку електроенергії ПАТ „ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО”

КАЛІНЧИК В.П., ШИЯНОВ О.О., НТУУ «КПІ», ШПАК О.Л., ЛУЦІВ П.Д., ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго»


Енергоефективність як головний чинник сталого розвитку енергетики в Україні

КАПЛУН В.В., КНУТД


Дослідження коефіцієнту втрат електроенергії в залежності від кількості поїздів на міжпідстанційній зоні

КИРИЛЮК Т.І., ГУГОЛЬКО А.А., ДНУ залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна


Шляхи зниження необхідних капіталовкладень для установки абсорбційного очищення димових газів від вуглекислого газу водними розчинами амінів

КЛОПОТ М.П., КОВАЛЬЧУК А.М., НТУУ «КПІ»


Использование энергетических эквивалентов для определения эффективности процессов преобразования энергии

КОЛЕСНИЧЕНКО Н.В., ДНТУ


Статистичний аналіз результатів виміру швидкостей вітру

КОСТОГРІЗОВА Н.О., ДУБРОВСЬКА В.В., ШКЛЯР В.І., НТУУ «КПІ»


Перспективні напрями підготовки спеціалізованих кадрів у сфері енергетичного менеджменту

КОЦАР О.В., НТУУ «КПІ»


Проблемы расчета потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях по данным АСКУЭ

КРАВЦОВ В.С., НТУУ «КПІ»


Відновлення втрачених облікових даних енергоспоживання хімічного підприємства

ВОЛОШКО А.В., КУДРИЦЬКИЙ М.Ю., НТУУ «КПІ»


Моделювання процесів акумулювання та вилучення теплоти ґрунту вертикальними теплообмінниками

БАСОК Б.І., БЕЛЯЄВА Т.Г., КУЖЕЛЬ Л.М., ХИБИНА М.А, Інститут технічної теплофізики НАН України


 Інноваційні технології підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на залізничному транспорті

КУЛАГІН Д.О., ЗНТУ 


Ефективна реконструкція систем централізованого теплопостачання у практиці міського енергетичного планування

МАЛІНОВСЬКИЙ А.А., ТУРКОВСЬКИЙ В.Г., МУЗИЧАК А.З., НУ «ЛП»


Формализация процессов проектирования сельских электрических сетей содержащих возобновляемые источники энергии

МЕТЕЛЬСКИЙ В.П., ЗАБОЛОТНЫЙ А.П., ДЬЯЧЕНКО В.В., ДАУС Ю.В., ЗНТУ


Автоматизована система побудови оптимальних моделей впровадження енергозберігаючих заходів у закладах освіти

МІЛЯЄВ Ю.П., ТАЧИНІНА О.М., ЗАХАРЧЕНКО Ю.А., СОКОЛОВА Н.П., НАУ


Дослідження розподілу геомагнітних індукційних струмів в магістральних електричних мережах 750 кВ

КИРИК В.В., НАГОРНИЙ Р.В., НТУУ «КПІ»


Энергоменеджмент как многоуровневая система управления энергоэффективностью

НЕМИРОВСКИЙ І.А., НТУ «ХПІ»


Создание муниципальных систем энергетического менеджмента

НИКИТИН Е.Е., Институт газа НАН Украины


Енергетичний менеджмент у системі керування агропромисловим комплексом України

КОВАЛЬЧУК А.М., ПАНЧЕНКО О.О., НТУУ «КПІ»


Аналіз світових тенденцій створення стійкої енергетики з практикою енергоменеджменту

ІНШЕКОВ Є.М., ПЛОТНИК Л.А., НТУУ «КПІ»


Застосування алгоритму нелокального пошуку для вирішення задач багатокритеріального розподілу ресурсів

ПОПОВ В.А., ЯРМОЛЮК О.С., ЗАМКОВИЙ О.П., ВІННІЧУК В.В., НТУУ «КПІ»


Аналіз енергоефективності асинхронного електроприводу з коректором коефіцієнта потужності

ПРЕПОДОБНА Г.Ю., НТУУ «КПІ»


Моніторинг силових розподільчих трансформаторів в задачах енергоменеджменту

ПРИТИСКАЧ І.В., НТУУ «КПІ»


Полнофункциональный инструментарий для реализации перманетного энергетического аудита

ПРОКОПЕНКО В.В., КОЦАР О.В., РАСЬКО Ю.А., ПАВЛОВА Ю.С., НТУУ «КПІ»


Напрямки енергозбереження в університеті

ПШІНЬКО О.М., КУЗНЕЦОВ В.Г., СИЧЕНКО В.Г., ДНУ залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна


Шляхи зниження експлуатаційних витрат на електричну енергію для підприємств очищення стічних вод

РОМАНЕЦЬ О.П., НТУУ «КПІ»


Методи вибору зразків енергозберегаючого обладнання та технологій

САМКОВ О.В., СОКОЛОВА Н.П., МИГОВИЧ Н.В., РИЖИКОВ Н.В., НАУ


Опыт внедрения системы энергоменеджмента в соответствии с ISO 50001 на пилотных предприятиях Донецкой области в рамках проекта GIZ “Энергоэффективная и направленная на уменьшение климата модернизация промышленности Донецкой области»

САФЬЯНЦ С.М., САФЬЯНЦ А.С., ДНТУ


До питання розбудови структури служби енергоменеджменту гірничорудного підприємства

СІНЧУК О.М., СІНЧУК І.О., ЯЛОВА О.М., БАУЛІНА М.А., ДВНЗ «Криворізький національний університет»


Особливості визначення місця короткого замикання в тягових мережах електропостачання залізниць

СТАСЮК О.І., ДЕТУТ, ТУТИК В.Л., Інститут електродинаміки НАН України, МАКСИМЧУК В.Ф., ДАЗТУ «Укрзалізниця»


Пасивний будинок – шлях до ефективного використання енергії

ДУБРОВСЬКА В.В., СТЕПАНЕНКО О.І., НТУУ «КПІ»


Досвід сертифікації систем енергетичного менеджменту об’єктів інфраструктури авіаційного транспорту за вимогами стандарту ISO 50001

СТРЕЛКОВА Г.Г., НТУУ «КПІ», АГЄЄВА Г.М., НАУ


Моделирование защит в распределительной сети низкого напряжения с децентрализованными источниками энергии

ФЕДОРОВ А.Ю., ДНТУ


Метод регулирования для автоматического управления электропотреблением промышленного предприятия

ФИЛАТОВ А.Г., НТУУ «КПІ»


Информационное обеспечение контроля и планирования системы энергоменеджмета на предприятии теплоснабжения

ФОМІЧОВ Є.П., ОНПУ, КОВШАР С.П., ФОМІЧОВ П.Є.


Аналіз енергоефективності роботи когенераційних установок на біопаливі

ШКЛЯР В.І., ДУБРОВСЬКА В.В., ЮРКОВА В.В., НТУУ «КПІ»


Інформаційно-аналітичні засоби моніторингу енергоефективності об’єктів нафтодобувної галузі

ЧЕРНЯВСЬКИЙ А.В., ЯКОБЮК Д.В., НТУУ «КПІ»


Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку в Україні

КОНСТАНТИНОВ С.М., НТУУ «КПІ»


Типологія ефективного керування процесом енергоспоживання підприємствами гірничорудного комплексу

ЯЛОВА О.М., БАУЛІНА М.А., ДВНЗ «Криворізький національний університет»


Актуальность применения тепловых насосов типа "воздух/вода" в системах теплоснабжения Украины

РЯСНОВА Е.В., Інститут технічної теплофізики НАН України